Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo v prípade dodania tovaru po častiach, bol tento dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu HQ MAX s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, 82102 Bratislava, aras@araskrmivo.sk.  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na našej stránke www.araskrmivo.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar je možné vrátiť späť prepravnou spoločnosťou alebo ho priniesť adresu uvedenú pre osobný odber tovaru (HQ MAX s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, 82102 Bratislava) alebo po dohode na adresu sídla firmy (HQ MAX s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, 82102 Bratislava) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: HQ MAX s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, 82102 Bratislava, IČO: 36354376, IČ DPH: SK2022174495

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar súvisiaci s objednávkou č.: ……………………………

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………………………

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………………………….

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)………………..

— Dátum  …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Stiahnuť formulár:

Odstupenie Formular – stiahnúť

Adresa pre vrátenie tovaru:

HQ MAX s.r.o.

Dr.Vl. Clementisa 10

82102 Bratislava

 

V Bratislave 1.1.2017